जयउ जिण सासणं

पागदभासामूला दिस्सदि व्यवहार भारदे देसी।
पादेसिगभासातुं अज्जवि सद्दा सुणिज्जंति।।1।।

मा आए जा भाषा सव्वेसिं हियए देदि सुहं।
गेहा सहजे जायदि परोप्परं भासमाणाणं।।2।।

भासा सद्दवियारो भासाए सव्वभावसब्भावो।
भासाए संकारो संकदिविण्णाणसुहसमायारो।।3।।

-धम्मकहा

Prakrit Language originated in India. Its usage was seen here. Its words are in use in regional languages till date.

Mother’s language brings happiness to everyone. Its mutual usage generates affections to all.

Language is word’s disorder. All emotions are harmony with the language. Rituals, culture, science and happiness are all due to practice of language.

Prakrit  is our grandmother, Sanskrit is our grandfather,
Hindi is our mother, Apbhrans is our Father,
English is our wife

  • Paranamya Sagar